Výprodej Podlah
PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY,
PARKETY - VÝPRODEJ PODLAH

Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.podlahypraha.cz.  
 2. Prodávajícím je společnost Podlahy Praha s.r.o. IČ: 27204910, DIČ: CZ27204910, se sídlem Komunardů 38, 170 00  Praha 7 - Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 104288, jednající jednatelem společnosti Pavlem Baškem.
   
 3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro následný prodej či podnikání s těmito výrobky nebo službami (spotřebitel) či fyzická nebo právnická osoba kupující zboží za účelem dalšího podnikání.
   
 4. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího - spotřebitele  výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem ČR v platném znění, zejména pak příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Zákon“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy mezi podnikateli se řídí právním řádem ČR v platném znění, zejména zák.č. 513/1991Sb., obchodním zákoníkem.
   
 5. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím (dále jen „Smlouva“) vzniká odesláním závazné objednávky Kupujícího (ofertou k uzavření Smlouvy) a přijetím objednávky Prodávajícím, o kterém obdrží Kupující potvrzení na jím určenou elektronickou adresu (akceptace návrhu). Ustanovení Smlouvy lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to v písemné formě.
   
 6. Odesláním objednávky zboží prostřednictví e-shopu či jinou elektronickou formou (prostřednictvím elektronické pošty apod.) Prodávajícího Kupující výslovně potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP Prodávajícího, rozumí mu a s ním souhlasí.
   
 7. Odesláním závazné objednávky zboží prostřednictvím e-shopu Prodávajícího či jinou elektronickou formou (prostřednictvím elektronické pošty apod.) činí Kupující nesporným, že si je vědom skutečnosti, že fotografie nabízeného zboží je orientační specifikací a barevný odstín produktu na snímku uveřejněném na e-shopu Prodávajícího se může lišit od skutečného barevného odstínu objednaného produktu.
   
 8. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před odesláním závazné objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi souvisejícími  poplatky. Celková  cena bude automaticky vykalkulována v objednávkovém formuláři na e-shopu Prodávajícího a následně potvrzena Prodávajícím v potvrzení o přijetí objednávky.
  Při vyzvednutí zboží na prodejně v Praze ulice Komunardů 38, Praha 7 je dopravné ZDARMA.

  Způsoby platby:
  - platba hotově v prodejně v Praze Holešovicích
  - převodem z účtu
  Při platbě předem bude Kupujícímu zaslána zálohová faktura a po připsání částky na účet  bude okamžitě zboží odesláno.
  číslo účtu: 2106021570/2700
  variabilní symbol: číslo faktury
  Konstantní symbol: 0308
   
 9. Lhůta k dodání zboží činí v závislosti na specifika produktu a objednané množství tři (3) až čtrnáct (14) dnů. Pokud objednané zboží není skladem  nebo se předpokládá delší doba dodání, oznámí Prodávající Kupujícímu tuto skutečnost v co nejkratší době, současně podá informaci o předpokládaném termínu dodání zboží. Pokud Kupující nesouhlasí s delší dobou dodání, má se za to, že od uzavřené kupní smlouvy odstoupil.
   
 10. Ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 Zákona je Kupující  oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží,a to i bez udání důvodu.  Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději  čtrnáctého (14.) dne ode dne převzetí zboží. Zboží je Kupující povinen vrátit v odpovídajícím množství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté,  včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od Prodávajícího převzal, a to spolu s doručením odstoupení od Smlouvy, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů ode dne, kdy bylo odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu doručeno. Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu spotřebiteli vráceny do třiceti (30) dnů ode dne doručení  odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Prodávající má v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vrácením zboží.
   
 11. Ve smyslu ustanovení § 53 odst. 8 nelze ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od elektronicky sjednaných smluv
  a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem Kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
   
 12. Kupujícímu, který není spotřebitelem, právo odstoupení od smlouvy jak uvedeno výše ze zákonných ustanovení nevyplývá. Odstoupení od Smlouvy se v takovém případě řídí ustanoveními zák.č. 513/1991Sb., obchodním zákoníkem.
   
 13. Záruční doba činí dvacetčtyři (24) měsíců (není-li uvedeno jinak v záručním listě). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoliv na běžné opotřebení výrobku či vady vzniklé nesprávným užíváním a údržbou.
   
 14. Reklamované zboží je Kupující povinen dodat na adresu Prodávajícího doporučeně s uvedením vady výrobku. Reklamované zboží musí být dodáno včetně kopie dokladu o koupi. Kupující neodpovídá za další škody vzniklé během přepravy vlivem nešetrného zacházení se zbožím. Reklamační lhůta činí třicet (30) dní ode dne doručení reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího. O převzetí reklamovaného zboží vystaví Prodávající reklamační protokol. V případě doručení reklamovaného zboží prostřednictvím držitele poštovní licence obdrží Kupující reklamační protokol elektronicky na jím uvedenou emailovou adresu.
   
 15. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění ze smlouvy. Osobní údaje o Kupujícím nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám bez jeho souhlasu, s výjimkou situace související s dodáním objednaného zboží či platebním stykem týkající se plnění ze smlouvy. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 

 

 

aave Integrates Cross-Chain Support for Multi-Asset Staking.
Registrace
Podlahy-Praha. s.r.o., 170 00 Praha 7 Holešovice, Komunardů 38, tel.: 734 338 530, FAX: +420 266 710 023 e-mail: